Efektywne zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF w energetyce wymaga wdrożenia szeregu procesów technologicznych obejmujących między innymi sortowanie, rozdrabnianie, suszenie oraz zagęszczenie gotowego produktu. Najbardziej problematycznym procesem przetwarzania odpadów palnych w paliwo pozostaje jego właściwe rozdrobnienie. Stosowane w Zakładzie Transformacji Energetycznych IChPW młyny nożowe i frezowe pozwalają rozdrobnić materiał w szerokim wachlarzu uziarnienia. Duża zawartość ciągliwych i miękkich odpadów tworzyw sztucznych (folie PE, PP, PVA, miękkie gumy) oraz materiałów włóknistych w rozdrabnianym paliwie przyczynia się do powstawania zacięć, zarastania sit oraz powoduje ciężki bieg młynów. Obecność domieszek metali w rozdrabnianym paliwie może ponadto spowodować nieodwracalne uszkodzenia zespołów tnących i komór roboczych urządzeń. Wyeliminowanie lub poważne ograniczenie powyższych trudności jest możliwe dzięki:

  • dokładnej separacji metali z przetwarzanego surowca (magnesy neodymowe),
  • wstępnemu rozdrabnianiu RDF w rozdrabniaczu nożowym,
  • wielokrotnemu domielaniu i konfekcjonowaniu rozdrobnionego produktu.

 Autor: Przemysław Pawłowski
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt:  ppawlowski@ichpw.pl  | tel 32 621 65 52