23 listopada 2021 Minister Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Produkcja biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym i jest ważnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Zwiększenie wytwarzania energii z biogazu i biometanu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii oraz wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej [1].

To bardzo pomyślna wiadomość, szczególnie z uwagi na fakt, że w Polsce funkcjonują 304 instalacje do produkcji biogazu, a instalacji do produkcji biometanu nie mamy wcale. Dla porównania, w Europie w 2019 r. funkcjonowały 18 943 biogazownie (z czego 11 084 w Niemczech, 1 655 we Włoszech i 837 we Francji). Z kolei w przypadku produkcji biometanu, w 2020 r. w Europie istniało 729 instalacji, z czego 232 w Niemczech, 131 we Francji i 80 w Wielkiej Brytanii. Ponadto, Europejskie Stowarzyszenie Biogazowe (European Biogas Association) w swoim corocznym raporcie przewiduje, że jeżeli sektor biogazowy i biometanowy utrzyma tempo swojego rozwoju, to do 2030 dwukrotnie, a do 2050 czterokrotnie zwiększy swoje moce produkcyjne [2,3].

Zarówno produkcja biogazu jak i biometanu posiadają ogromny potencjał energetyczny, który obecnie jest wykorzystywany w niewielkim stopniu (rys.1). Stąd też wszelkie działania intensyfikujące udział obu surowców w gospodarce są bardzo pożądane. Dodatkowo, w przypadku biometanu możliwy jest rozwój nie tylko technologii jego pozyskiwania z biogazu, ale również na drodze procesu zgazowania biomasy mniej podatnej na rozkład beztlenowy. Niemniej, jak pokazują światowe trendy, to właśnie produkcja biometanu z biogazu będzie stanowić główną ścieżkę pozyskiwania tego cennego surowca (rys.2). W naszym Instytucie prowadzimy intensywne prace studyjne oraz badawcze związane z możliwością produkcji i oczyszczania biogazu, o których mogli Państwo przeczytać w naszych aktualnościach (m.in. tutaj i tutaj)

Zapraszamy do współpracy w tej tematyce, zarówno w zakresie badawczym jak i wdrożeniowym.

 Źródło rysunków: GLOBAL OUTLOOK FOR BIOGAS AND BIOMETHANE BY IEA 2020 https://saf.org.ua/en/news/970/

[1] https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-na-rzecz-rozwoju-sektora-biogazu-i-biometanu

[2] ANNUAL REPORT 2020 European Biogas Association, January 2021,  https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2021/01/Annual-Report-2020-new.pdf

[3]  European Biogas Association Statistical Report 2020,  https://uabio.org/en/materials/7524/

 Autor: Anna Kwiecińska-Mydlak
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: akwiecinska@ichpw.pl | tel. 32 621 65 38,