Od 2018 roku IChPW wspiera Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Urzędy Miast i Gmin etc., w działaniach kontrolnych dążących do ograniczenia niskiej emisji, której źródłem jest między innymi spalanie i współspalanie śmieci w paleniskach domowych i innych kotłach o mocy <1MW.
IChPW wykonuje akredytowane badania próbek popiołów, wydaje ekspertyzy ze wskazaniem, czy w kontrolowanym palenisku spalano odpady oraz prowadzi szkolenia w tej tematyce.

Zapraszamy do współpracy!
Laboratorium Chemii Analitycznej

Kontakt: Edyta Misztal emisztal@ichpw.pl,
Izabela Mazurek
imazurek@ichpw.pl