Jednym z warunków zaliczenia biopaliw do celów krajowych jest posiadanie certyfikatu dotyczącego spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w RED II. Przepisy mówią, że zainteresowane podmioty gospodarcze mogą przedstawić dowody zrównoważonego wykorzystania biomasy, za pomocą dobrowolnych systemów certyfikacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Certyfikat jest dowodem na spełnianie przez producentów biomasy i biopaliw wymagań prawnych, obowiązujących na terenie UE, dzięki czemu mogą oni wprowadzić je do sprzedaży w państwach członkowskich. Zgodnie z dyrektywą RED II paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Państwa członkowskie UE miały czas do 30 czerwca 2021r. czas na transpozycję RED II do prawa krajowego. Wdrożenie systemu oznacza potwierdzenie, że firma przykłada wagę do kwestii ochrony środowiska i buduje wizerunek firmy nastawionej proekologiczne ? certyfikacja pozwala na monitorowanie emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie produkcji biopaliw i biomasy. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wydając komunikat dotyczący stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS. Regulator chcąc rozwiać wątpliwości pojawiające się u wytwórców energii z biomasy, którzy są aktualnie beneficjentami systemów wsparcia wprowadzonych ustawą o odnawialnych źródłach energii (tj. systemu świadectw pochodzenia, systemu aukcyjnego, a także systemów taryfy/premii gwarantowanej), wyjaśnia, że w obecnym stanie prawnym, tj. do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach prawa krajowego, wymóg spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pozostaje bez wpływu na uprawnienia beneficjentów systemów wsparcia przewidzianych w ustawie o OZE.

W Polsce Instytut Nafty i Gazu (INiG ? PIB) opracował system certyfikacji zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2014/325/UE. System ten określa standardy i procedury, jakie muszą być stosowane w całym łańcuchu produkcji biomasy i biopaliw. Działała on jako system dobrowolny. Uzyskanie takiego certyfikatu przez producenta biopaliwa będzie stanowiło potwierdzenie, iż prowadzona przez niego produkcja jest zgodna z kryteriami zrównoważonego rozwoju, a spalanie biopaliwa generuje niższą emisję GHG w cyklu życia niż jego kopalnego odpowiednika.

 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla współpracujący od wielu lat w ramach Sieci LABIOMEN z wytwórcami energii elektrycznej (w tym z biomasy), w ramach cyklicznych seminariów z udziałem specjalistów prezentował kwestie wprowadzania zapisów Dyrektywy RED II.

 Autor: Teresa Topolnicka
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: ttopolnicka@ichpw.pl