Planowane jest zaostrzenie kar za tak zwane trucie środowiska. Obecne sankcje za działanie na szkodę środowiska są niewystarczające, ponieważ nie przynoszą zamierzonych rezultatów. W związku z tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zmiany do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Zmieniane ustawy to Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projekt rozpoczęto w 2021 roku i jest obecnie na etapie opiniowania po konsultacjach publicznych, następnie trafi do oceny przez Komitety i Komisję Prawniczą, w dalszej kolejności do Rady Ministrów, a na koniec (jeśli wszystkie etapy pośrednie zakończą się pozytywną oceną) zostanie skierowany do Sejmu.

Zgodnie z projektem, w przypadku stwierdzenia umyślnego przestępstwa przeciwko środowisku, sąd obowiązkowo orzeknie nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze będą trafiać na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za niszczenie albo uszkadzanie na terenie objętym ochroną roślin lub zwierząt sprawca będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od roku do 5 lat. Z kolei za niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, grozić ma do dziesięciu lat pozbawienia wolności, co jest dwukrotnością obecnej maksymalnej kary. Projekt obejmie też zmiany w zakresie transgranicznego transportu odpadów niebezpiecznych.


Zakład Ochrony Powietrza Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, oferując doradztwo dotyczące środowiska w zakresie wszystkich jego komponentów, bierze również regularny udział w opiniowaniu środowiskowych aktów legislacyjnych.

 Autor: Radosław Lajnert
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: rlajnert@ichpw.pl